Životopis Petra Pavla, který sám sepsal v roce 1987

S vlastnoručním životopisem konfrontoval Petra Pavla počátkem listopadu 2022 server Seznam Zprávy v pořadu Ptám se já. Na dotazy novinářky Veroniky Sedláčkové ohledně životopisu odpovídal Pavel nejprve vyhýbavě a následně řekl, že by se mělo zůstat u toho, co v rukopisu stojí. „To, co tam stojí, nehovoří o výkladu invaze jedním nebo druhým způsobem. Já jsem tam vůbec invazi nehodnotil a vůbec se o tom nebudu bavit,“ řekl Pavel. Moderátorka Sedláčková nicméně trvala na tom, aby se Pavel ke svému vyjádření z roku 1987 nějakým způsobem postavil. „Tak u toho zůstaneme,“ řekl Pavel. „Jako u toho, co je tam napsáno?“ zeptala se pak Sedláčková. „Řekl jsem, že u toho zůstaneme. Já vám ho (rukopis) klidně podepíšu,“ řekl pak Pavel.

Pávkův životopis z roku 1987 - číst více

Příběh kovaného komunisty - audio verze

Životopis Petra Pavla, který vlastnoručně napsal v roce 1987
Kanál: @XaverLive
Čte: Zbyšek Pantůček

Petr Pavel byl elitní reprezentant zločinného totalitního režimu. Chtěl hlavně dělat svou práci, která ho bavila, připravoval se na zničení nepřátelských demokratických států. O okupaci Československa v roce 1968 napsal, že se jednalo o návštěvu přátel ze Sovětského svazu. Protisovětské nálady ho utvrdili v oblibě okupantů:

- audio verze, část o okupaci 1968
(čas 11:29 - strana č.4)

- kompletní Pávkův životopis PDF

Plivnutí do tváře všem obětem komunistického režimu

Pávkův třídně politický profil byl z pohledu komunistického režimu dokonalý. Pracoval jako horlivý služebník totalitního zločinného režimu, byl připraven bránit ho se zbraní v ruce a obětovat pro něj svůj život. Lidé jako je Petr Pavel drželi komunisty u moci, tvořili pevný pilíř, na kterém režim stál a zajišťovali jeho životaschopnost, bez ohledu na to, jak bestiální komunistická represe dusila nevinné oběti.
Pávek

Komunista prezidentem

Své angažmá v KSČ před listopadem 1989 Pavel již dříve vysvětloval geopolitickou argumentací. Dle svých slov se nechal „tak trochu ovlivnit Gorbačovem“. Jenže Pavlova slova nedávají smysl. Členem KSČ je již v únoru roku 1985, tedy přesně dva roky od podání přihlášky, ale ještě měsíc před nástupem Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS. Pavlův otec byl v době, kdy syn vstupoval do strany i poté, když začal studovat kurz vojenské rozvědky, vysoký důstojník Československé lidové armády a pro změnu pracovník vojenské kontrarozvědky

Vojenská rozvědka

Pavlovo angažmá ve vojenském zpravodajství bylo pokračováním rodinné tradice, protože jeho otec sloužil v armádě jako zpravodajec a měl na starost tzv. elektronický průzkum, tedy mimo jiné zachycování a analyzování zpráv západních armád. Jako důstojník v československé armádě byl otec Petra Pavla také kovaným členem komunistické strany. Jeho odbornost úzce souvisela s možným konfliktem s armádami NATO, protože měl na starost sledování „nepřátelských“ armád. Díky tomu ale musel umět cizí jazyky, což asi ovlivnilo synovu pozdější touhu také se naučit kromě „povinné“ ruštiny i další západní řeči

Nikomu jsem neublížil

Před třemi lety Pavel vysvětloval své členství v KSČ tím, že byl velitelem čety, ale dosáhnout lepších podmínek pro své muže po armádní linii nešlo. Po stranické, zdálo se mu, by to možné bylo. Od roku 1985, kdy byl řádným členem KSČ, Pavel místo čety velel rotě. Měl pod sebou tím pádem místo třiceti sto vojáků. O dva roky později byl povýšen na kapitána. Pavel se hájil i argumentem, že svým členstvím v KSČ „nikomu neubližoval“. To však narazilo na kritiku. „Spojení ‚nikomu jsem neublížil‘ je morálně nepřijatelné, každý člen zločinecké organizace nese svůj – byť třeba malý – díl viny


Prezident ČR Petr Pavel má velmi kontroverzní komunistickou minulost. Elitní komunista získal další lukrativní post v řadě po lukrativních postech v bývalém totalitním režimu. Z kovaného komunisty připraveného zabíjet třídní nepřátele ze západoevropských demokratických režimů se stal strážce demokracie v České republice, dokázal bezchybně převléct kabát.
Pávek

Pávkův doklad

Pávkův třídně politický profil - číst více

Partneři, které podporujeme

branmecesko.eu

ministrvnitra.cz

destnikprotidrahote.eu

pekarovaadamova.cz

lhar.eu

vitrakusan.eu

Kádrový profil rozvědčíka Pávka

Přinášíme Vám přepis některých dokumentů z třídně-politického profilu Petra Pavla. Originály Pávkových dokumentů najdete zde.
Zdůvodnění navrhovaného opatření:

Kpt.Pavel je třídně uvědomělý a politicky vyspělý. Jako člen strany při výkonu své funkce napomáhá prosazovat vedoucí úlohu strany mezi podřízenými. Snaží se získat pro tuto politiku ostatní. Politicko-ideová připravenost jmenovaného je na dobré úrovni. Má dobré znalosti marxismu leninismu a dokáže je uplatnit ve své práci. Hodnocený při výkonu své funkce dobře zabezpečuje bojovou pohotovost u své jednotky. V procesu BPP dosahuje výtečných a dobrých výsledků. Při výchově svých podřízených pilně využívá možností kázeňského řádu. Projevuje se i přes dobré výsledky roty slabší péče o materiál, za který odpovídá. Má dobré řídící a organizační schopnosti. Znalost vojenských řádů a předpisů je na dobré úrovni, což přenáší na své podřízené. Při plnění úkolů a povinností je odpovědný, těžkosti a překážky při jejich plnění se snaží překonat. V dodržování kázně a vojenské zdvořilosti nemá problémy. Má kladný přístup k lidem. Alkoholické nápoje ani jiné návykové látky nepožívá. Za vytrvalou, obětavou a příkladnou práci ve svěřené funkci navrhuji propůjčit kapitánu Pavlovi medaili "Za službu vlasti",

Velitel 22.výsadkové brigády
31.3.1988
podplukovník Ing. Jiří Hudský

Skl. čís. 305 A

Pávkova služba1

originály Pávkových dokumentů

Zdůvodnění navrhovaného opatření

Por. Ing. Pavel je třídně politicky uvědomělý, plně chápe a podporuje politiku strany, což se projevuje v jeho každodenní práci. Prosazuje mezi své podřízené získané teoretické znalosti marxismu leninismu, u své jednotky dosahuje trvale dobrých výsledků v politickém školení mužstva. Je členem ZO SSM, kde zastává funkci jednatele. Je kandidátem strany. Ve stranické skupině u jednotky patří k aktivním členům. Zapojuje se do socialistické soutěže u jednotky, přijaté závazky plní. Má dobré teoretické i praktické znalosti, které jsou nezbytné pro výkon zastávané funkce a dokáže je uplatnit při každodenní práci s podřízenými. Výcvik u své jednotky vede odpovědně a náročně. Sám je ve svém konání příkladem podřízeným. Jeho znalost a plnění základních řádů, ustanovení, předpisů je na dobré úrovni, rozkazy nadřízených plní aktivně a bezezbytku. Jeho povahové vlastnosti jsou dobré. V kolektivu jednotky je oblíben. Je veselý a kamarádský. Žije spořádaným životem.

Skl. čís. 305 A

NV 3 - 4411 - 83

Pávkova služba2

originály Pávkových dokumentů

Zdůvodnění navrhovaného opatření:

Jmenovaný je politicky vyspělý, politiku strany chápe, snaží se ji v podmínkách jednotky prosazovat. Jako člen strany si své povinnosti a dané úkoly plní zodpovědně. Jako vedoucí dosahuje se svojí jednotkou dobré výsledky. V předmětech bojové přípravy dosahuje se svojí rotou dobré a výtečné výsledky. Kvalita jeho práce má vzrůstající tendenci. U své roty je kázeň podřízených na dobré úrovni. Stanovené úkoly plní zodpovědně, bez ohledu na osobní volno. Úroveň jeho teoretických znalostí je dobrá, má zájem o její zvyšování. Jeho zdravotní stav je dobrý, fyzicky je zdatný. Negativní charakterové vlastnosti se u něj neprojevily. Vede spořádaný rodinný život. Nemá sklon k nadměrnému požívání alkoholu. Je pracovitý, celospolečenské zájmy klade na první místo. V kolektivu se nepovyšuje nad ostatní spolupracovníky, jeho chování a vystupování je rozvážné.

Skl. čís. 305 A

NV 3 - 6112 - 84 - G

Pávkova služba3

originály Pávkových dokumentů

Zdůvodněni navrhovaného opatření

Jmenovaný je politicky vyspělý, plně chápe politiku KSČ v podmínkách ČSLA a ztotožňuje se se zásadami proletářského internacionalismu. Je členem KSČ a jako člen strany si povinnosti a stanovené stranické úkoly plní zodpovědně. Aktivně je zapojen do práce v ZO SSM roty. 3, svědomitě se připravuje na jednotlivá zaměstnání v praxi marxismu-leninismu, v diskusi je aktivní, trvale hodnocen výtečně a dobře. Po odborné stránce má dobré teoretické, ale i praktické znalosti z organizace a provádění výcviku průzkumných jednotek. Své teoretické znalosti si nadále prohlubuje studiem. Aktivně se s jednotkou zapojil do socialistické soutěže, usiluje o obhájení titulu Vzorná, četa, který v uplynulém výcvikovém roce získal. Při takticko odborných cvičeních dosahuje trvale výtečných a dobrých výsledků. Je schopen samostatně řešit jednotlivé situace a přijímat reálná rozhodnutí a to jak při běžném zabezpečování úkolů BPP, tak i na OTO. Má kladný vztah ke službě v ČSLA, povinnosti vyplývající z jeho funkce se snaží plnit svědomitě a odpovědně. V jednání s podřízenými je čestný a spravedlivý. Pravidelně se zabývá potřebami svých podřízených a je nápomocen při řešení jednotlivých problémů. Negativní charakterové rysy a vlastnosti se u něj neprojevily. Vede spořádaný osobní život. K největším zálibám patří sport a mototuristika.

Skl. čís. 303 A

NV 3 -6112 - 84 - G

Pávkova služba4

originály Pávkových dokumentů

Zdůvodnění navrhovaného opatření

Jmenovaný je třídně uvědomělý a politicky vyspělý. Aktivně je zapojen do práce ZO KSČ jako člen výboru. Má bohaté zkušenosti z vedení politických školením mužstva, se skupinou dosahuje dobrých a výtečných výsledků. Má dobrý přehled o vnitro-politické i mezinárodní situaci. Určité rezervy se vyskytují v práci s rotním bojovým aktivem, zejména v oblasti jeho pravidelného řízení. Má dobré teoretické znalosti a praktické zkušenosti z organizace a výcviku průzkumných jednotek. Funkční povinnosti zná, ale při jejich plnění v praxi má rezervy, zejména v ŘOP a důsledném a cílevědomém řízení podřízených. Toto se projevilo na činnosti roty, zejména v nízkém režimu organizovanosti a kázně. I když rota v řadě předmětů BPF dosahuje výtečných výsledků, je celkový efekt snižován podceňováním zejména praktických zaměstnání s jednotkou a úrovní kázně a režimu. Při plnění hlavních úkolů BPP v uplynulém období plnil úkoly převážně dobře, ale v poslední době pouze vyhovujícím způsobem. Je vyrovnané povahy, s nadřízenými jedná taktně. Kritiku dokáže přijímat. Na podřízené je méně náročný. Rodinný život vede spořádaný, alkoholické nápoje nadměrně nepožívá. Navrhované kádrové opatření s kpt. Ing. Petrem Pavlem neodpovídá výsledkům, které jmenovaný prokázal ve funkci velitele roty.

Velitel 22, výsadkové brigády
19. května 1988 datum
Podplukovník Ing. Jiří HUDSKÝ

Skl. čis. 305 A

NV 3 - 8004-85 G

Pávkova služba5

originály Pávkových dokumentů

Zhodnocení úrovně základních požadavků na vstupní profil kandidáta:

a/ třídně politický profil

Kandidát pochází z rodiny důstojníka ČSLA, jeho otec pracuje v současné době ve funkci vedoucího staršího důstojníka u ZVO Tábor. Je členem KSČ od roku 1961, stejně tak matka kandidáta, která je členkou strany od roku 1969. Kandidát vyrůstal spolu se svými sourozenci v dobrých sociálních podmínkách. Příslušnost obou rodičů ke komunistické straně, jejich angažovanost, ale hlavně autorita otce, kladně ovlivňovaly již v dětství názory a vývoj kandidáta jako osobnosti. Výchova v rodině byla vedena s cílem vychovat z dětí řádné občany naší vlasti a kladným vztahem k socialistickému zřízení. Negativním momentem v dětství kandidáta byl rozchod rodičů v roce 1973. Kandidát má velmi dobré teoretické znalosti marxismu - leninismu, socialistickému zřízení je plně oddán. Politiku strany prosazuje ve svém denním životě, zejména na pracovišti. Má přehled o stávajících úkolech politiky KSČ a za jejich realizaci se plně angažuje…

Pávkova služba6

originály Pávkových dokumentů

Pohovor dne 25.6.1987

npor. Ing. Petr Pavel

Písemný test i ústní pohovor prokázaly u uchazeče velmi dobrou úroveň znalostí základů marxismu - leninismu. Mezery a určité nedostatky se projevily v otázkách vědeckého komunismu a dějin KSČ. Nedostatků si je vědom a přislíbil, že se je bude snažit postupně odstraňovat. Při ústním pohovoru se v počátku objevily náznaky trémy, ale velmi brzy se jí zbavil. Odpovídal přesně, logicky, vyjadřoval podstatu diskutovaných otázek. Mnohé odpovědi působily dojmem, že se učil některé otázky zpaměti. Má velmi dobrou slovní zásobu, dokázal udržet a dále rozvíjet rozhovor. I přes počáteční příznaky trémy působil celkově jako vyrovnaný, pravděpodobně dosti sebevědomý, rozhodný a důsledný. Má určité zkušenosti ze stranické práce, zejména z funkce člena výboru. Celkově prokázal velmi dobré znalosti a dobrý přehled v základních otázkách současných mezinárodně politických vztahů. Má předpoklady zvládnout úkoly v oblasti politické přípravy nejméně velmi dobrým způsobem.

Hodnocení: 2

Závěr: Doporučuji k přijetí.
mjr. Karel Staněk

Pávkova služba7

originály Pávkových dokumentů

Prověření politické spolehlivosti:

Nebylo zjištěno, že by někdo z rodiny, nebo jeho blízkých příbuzných byl zpravodajsky rozpracováván, nebo soudně stíhán. Také nebylo zjištěno, že by někdo z rodiny, zejména z blízkých příbuzných emigroval do KZ. Manželka jmenovaného v roce 1983 byla ve Francii na festivalu folklorních souborů. Nikdo další z blízkých příbuzných do KZ nevycestoval. Nikdo z rodiny neudržuje styky do KZ, ani s VC, emigranty, nebo navrátilci. Také nebyly zjištěny žádné styky na osoby, které se negativně projevují. Zná dobře rusky a anglicky. Od 1.11.1984 do 20.6.1986 studoval dálkově anglický jazyk při VAAZ v Brně a vykonal odbornou vojenskou jazykovou zkoušku 2. stupně. Od roku 1985 je členem KSČ. Je třídně uvědomělý a politicky vyspělý. Svými postoji i jednáním dokazuje oddanost socialistickému zřízení, dělnické třídě a KSČ. Vedoucí úlohu KSČ prosazuje mezi podřízenými. Má dobré znalosti učení marxismu-leninismu a dokáže je uplatnit ve své práci. Uplatňování zásad proletářského a socialistického internacionalismu se u něho projevuje kladným vztahem k SSSR a ostatním státům Varšavské smlouvy. Sleduje vnitřní a zahraničněpolitickou situaci a dokáže se v ní samostatně orientovat a zaujímat správná stanoviska. Po politické stránce je také jmenovaný kladně hodnocen velitelskými a politickými orgány útvaru….

Pávkova služba8

originály Pávkových dokumentů


Sláva Pávkovi! Máme, co jsme chtěli

PavelPavek

Petr Pavel – čtvrtý prezident České republiky

o nás / kontakt

provozovatel: sdružení ANTIPEKARA 2022
Pávek
Hnutí ANTIPEKARA 2022 není registrované, nevyužívá dotace, není napojené na politické strany nebo neziskové organizace. Všichni členové hnutí jsou občané ČR
email: antipekara@gmail.com
Klimkovická 55/28
Ostrava-Poruba
708 56
Česká republika
Sdružení ANTIPEKARA sleduje vládní boj s dezinformacemi i aktivitu politických aktivistů, kteří chtějí určovat, co je pravda a lež, protože podle nich veřejnost je intelektuálně omezená tak, že se sami v tomto složitém světě bez pomoci nevyznáme.

odkazy

web: www.cestielfove.eu
web: www.bezdezinfa.eu